Biểu mẫu

Hợp đồng tặng cho kích thước file loại file tải về
Hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư 79 kb
Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất 80 kb
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 75 kb
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 83.5 kb
Di chúc kích thước file loại file tải về
Biểu mẫu Di chúc 39.5 kb
Hợp đồng chuyển nhượng kích thước file loại file tải về
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 76 kb
Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư 80 kb
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 86 kb
Hợp đồng thế chấp kích thước file loại file tải về
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 86.5 kb
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 89 kb
Hợp đồng thuê kích thước file loại file tải về
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 88.5 kb
Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư 91 kb
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 95 kb
Hợp đồng uỷ quyền kích thước file loại file tải về
Hợp đồng uỷ quyền 73 kb
Văn bản thừa kế kích thước file loại file tải về
Văn bản phân chia tài sản thừa kế 53.5 kb
Văn bản nhận tài sản thừa kế 55 kb
Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế 47 kb

Hổ trợ - liên kết

Để đáp ứng nhu cầu công chứng ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện để giải quyết công việc một cách nhanh chóng,phòng công chứng Số 02 đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển đổi mô…

thông tin đặt hẹn

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung

gửi thư góp ý

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung