Văn bản pháp luật

Tên thủ tục kích thước file loại file tải về
Nghị định 59/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 179.6 kb
Luật thực hiện dân chủ cơ sở 151 kb
Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023 171.1 kb
Kế hoạch về công tác Cải cách hành chính năm 2023 170.9 kb
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc tại Phòng công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng 167.7 kb
Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 174.8 kb
Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy idjnh xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 544.5 kb
Thông tư số 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 732 kb
Nghị định số 10/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 189.5 kb
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà ở 464 kb
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 276.5 kb
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 498.5 kb
Thông tư số 01/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Luật Công chứng 405 kb
Thông tư số 01/2020/TT-BTP hướng dẫn thị hành Nghị định số 23/2015/NĐ_CP 112.5 kb
Nghị định số 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi thành Luật Công chứng 108 kb
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch 172.5 kb
Thông tư số 01/2020/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 112.5 kb
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 172.5 kb
Luật Kinh doanh bất động sản 167.5 kb
Luật Căn cước công dân 88 kb
Luật Hôn nhân và gia đình 206 kb
Luật Doanh nghiệp 809.5 kb
Luật Nhà ở 458 kb
Luật Đất đai 639 kb
Luật Công chứng 184 kb
Bộ luật dân sự 2015 1030 kb

Hổ trợ - liên kết

Để đáp ứng nhu cầu công chứng ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện để giải quyết công việc một cách nhanh chóng,phòng công chứng Số 02 đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển đổi mô…

thông tin đặt hẹn

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung

gửi thư góp ý

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung